Stavební připravenost, manipulace, údržba, důležité informace

Stavební připravenost, manipulace se zastřešením, údržba, upozornění na některé skutečnosti 

Stavební připravenost

 • Podklad pro uložení kolejnic musí být zpevněný (beton min. B20, všechny druhy keramických a kamenných dlažeb uložených v betonu). Nedoporučujeme instalaci kolejí na nezpevněné podklady (tzn. dlažby volně položené na zhutnělé podklady). V těchto případech by mohlo dojít k pohybu dlažby, uvolnění takto připevněných kolejnic a deformaci celého zastřešení bazénu.
 • Povrch pro montáž bazénového zastřešení musí být rovný a maximální odchylka by neměla být větší než 5 mm v celé délce kolejnic. Pokud je povrch nerovný, kolejnice musí být vypodkládány a může dojít k omezení posuvu zastřešení bazénu a k drhnutí spodních částí jednotlivých segmentů o kolejnice. Zpevněná plocha pod kolejí by měla bý na každou stranu alespoň o 3 cm širší než je šířka koleje.
 • V případě špatného přístupu k bazénu je nutné zajistit patřičný počet pomocných sil pro uložení segmentů na kolejnice.
 • Pro montáž zastřešení bazénu budeme potřebovat přívod elektrické energie (230 V) do 20 metrů od místa montáže.
 • Extrémním přírodním podmínkám musí být zastřešení bazénu přizpůsobeno (např. podhorské a horské oblasti, místa s nadměrně velkými nárazovými větry apod.). Proto je zapotřebí na tyto skutečnosti upozornit, abychom Vám mohli nabídnout vhodné provedení zastřešení bazénu.
 • Nezapomeňte na elektrické rozvody, rozvody vody, odpady a jiné, které by mohly být při montáži zastřešení bazénu poškozeny, popřípadě by mohly znemožnit montáž zastřešení bazénu.
 • Všechny změny, které byly provedeny v místě montáže po zaměření bazénu (výsadba stromů, stavba plotů, tarasů a podobně) je třeba s námi zkonzultovat, abychom předešli nepříjemnému překvapení při montáži.
 • Segmenty je vždy nutné vysunovat, při případném poškození, z přední, nebo zadní části kolejnic. Z tohoto důvodu musí zůstat kolejnice přístupné pro vysunutí segmentů alespoň z jedné strany (přední, či zadní). Pokud kolejnice nejsou přístupné ani z jedné strany, musí být rozděleny na dvě části a v případě nutnosti segmenty vysunout, bude jedna část kolejnic odmontována. Kolejnice není tedy v žádném případě možné dodatečně obložit, zalít, či jiným způsobem zapravit bez možnosti je následně kdykoliv demontovat. Pokud zákazník po instalaci zastřešení bazénu provede stavební, nebo enviromentální úpravy, které znemožní případnou bezproblémovou demontáž zastřešení, nebo jeho částí (obložení, nebo zalití kolejí, výstavba zdí, budov, výsadba stromů…), musí v případě záruční, nebo pozáruční opravy tyto úpravy na své náklady odstranit, nebo na své náklady zastřešení, či jeho část přepravit na místo, kde výrobce schválí převzetí. Za případné poškození zastřešení, nebo jeho části při přepravě na místo předání odpovídá zákazník. 

Manipulace a údržba

 • Posun jednotlivých segmentů zastřešení provádí vždy 2 osoby. Segment uchopí vždy z každé strany 1 osoba v místě madel.
 • Před manipulací se zastřešením zkontrolujte celou délku kolejí, jestli neobsahují cizí předměty (větvičky, kamínky apod.). Pokud ano, je nutné je odstranit.
 • Jednotlivé segmenty se pohybují po kolejnicích na plastových kolečkách s ložisky, proto vždy v zavřeném i otevřeném stavu zastřešení zajistěte aretacemi do kolejí.
 • V případě silného větru zkontrolujte, zda jsou zajištěny všechny aretace do kolejí a čela jsou zajištěny všemi kolíky. Veškeré dveře a jiné otvory rovněž zajistěte.
 • Nezdržujte se uvnitř zastřešení v případě bouřky, nebo silného větru.
 • Se zastřešením nemanipulujte při silném větru, ani pokud je na zastřešení nebo v kolejích led či sníh.
 • Největší a nejmenší segmenty jsou opatřeny odnímatelnými čely. Manipulaci s čely provádí vždy 2 osoby.
 • Nezatěžujte zastřešení žádnými předměty. Rovněž zabraňte přístupu osob (zejména dětí) na segmenty.
 • Klíč nenechávejte zasunutý v zámcích dveří či uzamykatelných brzdách po odemknutí.
 • Opalovací krémy se nesmějí dostat do styku s polykarbonátovou výplní. Složky, které obsahují mohou trvale Polykarbonát poškodit.
 • Během zimního období odklízejte sníh z celého zastřešení. Při odklízení sněhu dávejte pozor, aby nedošlo k poškození polykarbonátových desek.

Čištění jednotlivých částí zastřešení:

 • Při čištění dávejte pozor na povrch Polykarbonátu, který je lehce poškrabatelný, nepoužívejte ostré nástroje.
 • Jednotlivé desky Polykarbonátů pravidelně oplachujte od hrubých nečistot proudem vody.
 • Na mytí používejte čistou vodu, popřípadě mýdlový mycí přípravek za pomocí čisté houby či měkkým hadrem.
 • V žádném případě nepoužívejte přípravky, které obsahují rozpouštědla (např.: benzín, aceton, líh).
 • Na zastřešení s dutinkovým Polykarbonátem nepoužívejte tlakovou vodu.
 • Jednotlivé aretační mechanismy a závěsy dveří je nutné promazávat silikonovým olejem 2x ročně. Dbejte, aby se olej nedostal do kontaktu s Polykarbonátem.
 • V bazénu je nutné udržovat hladinu volného a vázaného chlóru v rozmezí 0,3 – 0,6 mg/l a hodnotu PH v rozmezí 6,8 – 7,6. V případě, že hodnoty nebudou dodrženy, může dojít k oxidaci nerezových a hliníkových částí.
 • Vlivem rozdílných teplot mezi venkovním a vnitřním prostředí dochází ke kondenzaci vody uvnitř zastřešení a polykarbonátových desek. Hliníková konstrukce obsahuje odtokové kanálky pro odvádění vody mimo zastřešení. Kondenzace vody uvnitř komůrkového Polykarbonátu nesnižuje jeho životnost či vlastnosti a není vadou.
 • Zastřešení bazénu doporučujeme pojistit. 

Upozornění na některé neovlivnitelné skutečnosti

 • Zapařování v prostoru dutinek dutinkového Polykarbonátu je způsobeno kondenzací vzdušné vlhkosti způsobené rozdílem teplot uvnitř a vně zastřešení, nelze mu zabránit a není na závadu výrobku.
 • Odstíny Eloxu mohou být nepatrně odlišné, to může být způsobeno drobnou odchylkou ve výrobě a přirozeným stárnutím povrchu materiálu, tomuto jevu nelze předejít a není na závadu výrobku.
 • Drobné nečistoty zapečené v Polykarbonátu - Dle vyjádření výrobce se jedná o technický plast a zrna spečeného Polykarbonátu do velikosti 3 mm jsou tolerovány normou a nemají vliv na funkčnost materiálu.
 • Možnost vzniku mezery ve spoji kolejí je způsobeno roztažností materiálu, hliník má jednu z největších tepelných roztažností ze všech kovů.
 • Další informace k materiálům naleznete zde, nebo v jednotlivých sekcích "Vše o zastřešení".
×

Splátková kalkulačka ESSOX